Algemene voorwaarden

Alg.voorwaarden

De algemene voorwaarden van Ikwilbalans.nu – Beauty by Femke

Per 01-07-2018 gaan we met Forever Living Products een prijswijziging doorvoeren. Belangrijkste argumenten voor dit besluit zijn inflatie en productontwikkeling. De prijsstijging zal 3% bedragen.Hopende je hiermee geïnformeerd te hebben.

 

Algemene Voorwaarden Ikwilbalans.nu
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder;
1   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
2.       Cliënt / Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.     Dag: kalenderdag
4.       Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
5.       Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Ikwilbalans.nu in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.       Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Ikwilbalans.nu
8.       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door  Ikwilbalans.nu georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.       Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Ikwilbalans.nu gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Identiteit van de ondernemer
Ikwilbalans.nu | Boerdonksedijk 22 , 5469 PN  ERP | Ikwilbalans.nu@ziggo.nl
KvK nummer     58981926
BTW nummer    NL150682827B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid 1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ikwilbalans.nu en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Ikwilbalans.nu en consument.2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website van Ikwilbalans.nu .3.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Artikel 4 – Het aanbod
1.       Het aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur. Vaak zijn er van de bijoux en sjaals slechts één exemplaar aanwezig.

 1. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Ikwilbalans.nu gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ikwilbalans.nu  niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:# de prijs inclusief belastingen;# de eventuele kosten van aflevering; #de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; #het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; #de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; # de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Ikwilbalans.nu  de prijs garandeert; # de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.   Artikel 5 – De overeenkomst
  1.       De overeenkomst komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2.       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ikwilbalans.nu langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  3.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ikwilbalans.nu  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Ikwilbalans.nu zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4.       Ikwilbalans.nu kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ikwilbalans.nu op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5.      Ikwilbalans.nu zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:- het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.      Artikel 6 – Herroepingsrecht
  1.       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument
  2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat , ongebruikt en verpakking aan Ikwilbalans.nu retourneren, conform de door Ikwilbalans.nu verstrekte redelijke en duidelijke instructies.                                                  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  1.       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2.       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ikwilbalans.nu dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.                                                                                                                                  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht1.       Ikwilbalans.nu kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Ikwilbalans.nu dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2.       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door Ikwilbalans.nu tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;d. die snel kunnen bederven of verouderen;e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ikwilbalans.nu geen invloed heeft;Artikel 9 – De prijs
  1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of wanneer de verzendkosten niet in overeenstemming met de geldige tarieven van Post.NL blijken te zijn.
  2.       In afwijking van het vorige lid kan Ikwilbalans.nu producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ikwilbalans.nu geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3.       Prijsverhogingen binnen 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen /bepalingen en een prijsverhoging die doorgevoerd is vanuit de toeleverancier aan Ikwilbalans.nu
  4.       Prijsverhogingen vanaf 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofb. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. doch exclusief eventuele verzendkosten.Artikel 10 – Conformiteit en Garantie BIJOUX
  1.       Ikwilbalans.nu staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Ikwilbalans.nu er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2.       Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Ikwilbalans.nu kan doen gelden.Artikel 11 – Levering en uitvoering
  1.       Ikwilbalans.nu zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Het betreft hier BIJOUX .
  2.       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3.       Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 4 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4.       In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ikwilbalans.nu het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5.       Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ikwilbalans.nu zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
  6.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ikwilbalans.nu tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Ikwilbalans.nu bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

1.       Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen betreffende BIJOUX die via de website www.Ikwilbalans.nu /webshop  vooraf per factuur te worden voldaan.
2.       Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ikwilbalans.nu te melden.
4.       In geval van wanbetaling van de consument heeft Ikwilbalans.nu behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de  consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 1. CONSULTEN worden na afloop direct hetzij contant, hetzij via PIN voldaan. Bij uitzondering wordt door Ikwilbalans.nu een factuur verstuurd naar client. Deze factuur dient binnen de gestelde termijn van max. 8 dagen voldaan te zijn door cliënt aan Ikwilbalans.nu
 2. Producten die aangeschaft zijn tijdens een consult worden na afloop direct hetzij contant, hetzij via PIN voldaan. Bij uitzondering wordt door Ikwilbalans.nu een factuur verstuurd naar cliënt. Deze factuur dient binnen de gestelde termijn van max. 8 dagen voldaan te zijn door cliënt aan Ikwilbalans.nu
 3. Bijoux die bij Ikwilbalans.nu op de Boerdonksedijk 22 aangekocht worden, dienen direct per kas of per PIN voldaan te worden.
 4. Ikwilbalans.nu behoud zich het recht tot ontbinden van de overeenkomst wanneer de consument niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Indien cliënt / consument artikelen van Forever Living Products wenst te bestellen, kan dit alleen via de website www.Ikwilbalans.flp.com . Betaling via Ideal is aan deze website gekoppeld.

Artikel 14 – Annulering

 1. Consult
 2. – Een afspraak voor een consult of behandeling, mondeling , telefonisch, via Whats App, SMS of via e-mail gemaakt, is bindend. Annulering van een consult of behandeling door een cliënt van Ikwilbalans.nu is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch mogelijk. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt het consult of de behandeling in rekening gebracht.
 3. Workshop Evenement
 4. – Een aanmelding voor een workshop of evenement is definitief wanneer door de cliënt  het daarvoor gestelde deelnemersbedrag is voldaan. Pas kas of per bank.                  5. Annulering voor een workshop of evenement kan tot 72 uur voor aanvang, er zullen dan geen kosten in rekening gebracht worden. Annuleert de cliënt binnen 48 uur voor aanvang van de workshop / evenement, dan zullen er 20% van de kosten van de deelname aan de workshop in rekening gebracht worden. Indien binnen 24 uur voor aanvang door de cliënt geannuleerd wordt, dan is cliënt het volledige bedrag voor de workshop / evenement verschuldigd.

Artikel 15 – Garantie op methode

Ikwilbalans.nu kan op geen enkele voorwaarde garantie geven op de kans van slagen van de methode die de cliënt wenst te volgen. Resultaten zijn per persoon verschillend en geven geen garantie op een blijvend resultaat.

Artikel 16 – Wachtlijst

1.-           Wanneer cliënt onverhoopt op de wachtlijst van Ikwilbalans.nu terecht komt, streeft Ikwilbalans.nu ernaar om cliënt binnen 14 werkdagen voor een consult in te kunnen plannen.

2.-           Wanneer cliënt minimaal 2 x zijn / haar consult zonder juiste opgaaf van rede verzet, komt cliënt op de wachtlijst terecht en zullen andere cliënten voorrang krijgen op het inplannen van een consult. Wanneer cliënt aangeeft dat een consult bij Ikwilbalans.nu prioriteit heeft in zijn/haar leven, dan zal Ikwilbalans.nu ernaar streven cliënt weer binnen 14 werkdagen in te plannen voor een consult.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Ikwilbalans.nu en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Ikwilbalans.nu zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 18 – Verzendkosten

Voor het versturen van producten worden altijd verzendkosten in rekening gebracht. Tarieven volgens POST.NL

Artikel 19 – Allergische reacties op producten

Ikwilbalans.nu – Beauty by Femke is is geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor een allergische reactie bij een cliënt door het gebruik van één der producten.

Artikel 20 – Akkoord met Algemene Voorwaarden

Indien cliënt / consument een dienst afneemt, oftewel consult bespreekt met Ikwilbalans.nu of een product afneemt, gaat cliënt direct akkoord met de Algemene Voorwaarden van Ikwilbalans.nu zoals deze hierboven beschreven staan.