Privacyverklaring

Ikwilbalans.nu – Beauty by Femke, gevestigd aan Boerdonksedijk 22, 5469 PN Erp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://beautybyfemke.nl Boerdonksedijk 22, 5469 PN Erp 0610781442

F. van Zetten is de Functionaris Gegevensbescherming van Ikwilbalans.nu Hij/zij is te bereiken via vanzetten1@ziggo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ikwilbalans.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • – Voor- en achternaam
  • – Geboortedatum
  • – Adresgegevens
  • – Telefoonnummer
  • – E-mailadres
  • – Behandeling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ikwilbalans.nu verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • – gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ikwilbalans.nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder ( max. 12 x per jaar )
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Ikwilbalans.nu neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ikwilbalans.nu) tussen zit. Ikwilbalans.nu gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Word en Exel om facturen naar u te kunnen versturen en om Belastingaangifte te kunnen doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ikwilbalans.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar .> Reden: Belastingtechnisch
  • Adres > afleveren goederen> Bewaartermijn> 5 jaar, steeds na de laatste levering>Reden:om uw bestellingen af te kunnen leveren
  • Behandelplan en resultaten >Bewaartermijn>5 jaar, steeds na de laatste behandeling / consult>Reden: om doelgericht te kunnen adviseren en behandelen

Delen van persoonsgegevens met derden

Ikwilbalans.nu verstrekt uitsluitend GEEN informatie aan derden, mits alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ikwilbalans.nu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. U kunt onze website geheel anoniem bezoeken. Uw gegevens worden NIET verzameld of gebruikt voor welke doeleinden dan ook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ikwilbalans.nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar beautybyfemke@ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ikwilbalans.nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ikwilbalans.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via beautybyfemke@ziggo.nl